Warsztaty pomiarów okresowych

17 - 19 kwietnia 2024 r.,
Hotel Logos***, Zakopane

00
Days
00
Hours
00
Minutes
00
Seconds
warsztaty pomiarów okresowych

Warsztaty pomiarów okresowych O Warsztatach pomiarów okresowych, wynikających z Konkluzji BAT, zapisów polskiego prawa i norm emisyjnych

Konkluzje BAT wprowadzają znacznie rozszerzone obowiązki pomiarowe dla instalacji przemysłowych emitujących zanieczyszczenia do powietrza.
Oprócz tego, okresowy monitoring emisji nadal należy prowadzić zgodnie z wymaganiami prawa polskiego i decyzji administracyjnych.
Pomiary okresowe gazów odlotowych do powietrza powinny być wykonywane przez laboratoria akredytowane zgodnie z metodyką referencyjną, ponieważ należą do obszaru regulowanego prawnie.

 • Jeżeli odpowiadasz za ochronę Środowiska w firmie i zlecasz wykonanie pomiarów okresowych,
 • Jeżeli jesteś Inspektorem WIOŚ i kontrolujesz wykonanie tych obowiązków prawnych przez właścicieli instalacji
 • Jeżeli jako Urzędnik wydajesz decyzje na emisję do powietrza lub pozwolenia zintegrowane? 
 • Jeżeli jesteś „Pomiarowcem” i wykonujesz akredytowane pomiary okresowe emisji do powietrza, to w każdym z tych przypadków warto, abyś zapoznał się z najnowszymi wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony i monitoringu powietrza.
warsztaty pomiarów okresowych

Magdalena Dziewa

Nowe wymagania, o których możesz nie wiedzieć mają również przełożenie na kwestie finansowe wykonywania pomiarów okresowych zgodnie z konkluzjami BAT i wymaganiami PCA. Warsztaty Pomiarów Okresowych to szansa by, dowiedzieć się o wymaganiach pomiarowych dla różnych instalacji, a szczególnie: spalarni odpadów, cementowni, przemysłu chemicznego, energetyki i innych. Warsztaty to spotkanie czterech zainteresowanych stron: Przemysłu, Laboratoriów akredytowanych, Inspektorów OŚ i Urzędów wydających decyzje.

Dlaczego warto?

Jeżeli jesteś przedstawicielem przemysłu, pracujesz w ochronie środowiska, monitorujesz lub realizujesz wymagania prawne w swojej firmie, zamawiasz pomiary emisji do powietrza, opracowujesz specyfikację techniczną do przetargów, to te warsztaty wesprą Cię w wykonywaniu Twoich obowiązków:

Dowiesz się o warunkach w jakich powinny być wykonywane najtrudniejsze pomiary okresowe.

Dowiesz się, jak sprawdzać otrzymane sprawozdania, jakiego typu błędy mogą wystąpić, np. dotyczące zakresów pomiarowych i niepewności oraz stosowanych norm.

Poznasz szczegóły usługi, którą zamawiasz, otrzymujesz i za którą płacisz.

Dowiesz się, jak prawidłowo prowadzić nadzór na pomiarami, aby po kontroli WIOŚ otrzymać pochwałę od szefa, a nie mandat.

Dowiesz się również, jakie wymagania zapisać w technicznej dokumentacji przetargowej, aby otrzymać rzetelnie wykonane pomiary, zgodnie z wymaganiami prawnymi i normatywnymi.

Poznasz warunki w jakich powinny być wykonywane pomiary okresowe, aby wyniki były użyteczne i zgodne z wymaganiami.

Dowiesz się, dlaczego ważna jest weryfikacja wyników pomiarów emisji w odniesieniu do parametrów spalanego paliwa i zainstalowanych urządzeń ochronnych.

Będziesz potrafił ocenić, czy sprawozdanie, które otrzymujesz jest prawidłowo wykonane i nie zawiera błędów.

Jeżeli nadzorujesz Termiczne Przetwarzanie Odpadów, to poznasz warunki techniczne wykonywania nowych pomiarów, które będziesz realizował już za kilka miesięcy.

Zrozumiesz, jak dolny zakres akredytacji laboratorium emisyjnego wpływa na możliwość wykonania pomiaru na instalacji oraz na określanie średniej z okresu pobierania próbek zgodnie z wymaganiami konkluzji BAT i na interpretacje uzyskanego wyniku pomiaru okresowego.

Poznasz metody długoterminowego pobierania próbek Dioksyn i Furanów oraz przekonasz się, że nie musi być to uciążliwe.

Dowiesz się, jak prawidłowo prowadzić nadzór na pomiarami, wg jakich kryteriów wybierać laboratoria pomiarowe.

Dowiesz się również, jakie wymagania zapisać w technicznej dokumentacji przetargowej, aby otrzymać rzetelnie wykonane pomiary, zgodnie z wymaganiami prawnymi i normatywnymi.

Jeżeli jesteś Inspektorem Ochrony Środowiska lub pracujesz w Urzędzie i wydajesz pozwolenia zintegrowane, to biorąc udział w warsztatach:

Poznasz wymagania prawne unijne i krajowe w zakresie wykonywania pomiarów wielkości emisji, a szczególnie jaki obowiązki mają firmy, które kontrolujesz i dla których wprowadzono dodatkowy obowiązek monitoringowy w konkluzjach BAT.

Otrzymasz solidną dawkę wiedzy technicznej w zakresie wykonywania pomiarów, które zostały wprowadzone konkluzjami BAT, co da ci wsparcie w Twoich działaniach kontrolnych.

Dowiesz się, jakie mogą wystąpić błędy w sprawozdaniach dotyczące zakresów i niepewności oraz stosowanych norm.

Jeżeli jesteś przedstawicielem akredytowanego laboratorium emisyjnego, to biorąc udział w warsztatach:

Poznasz wymagania prawne unijne i krajowe w zakresie wykonywania pomiarów wielkości emisji, spełnisz tym samym wymagania wynikające z normy PN-EN17025:2018 oraz DAB-08.

Otrzymasz solidną dawkę wiedzy technicznej w zakresie wykonywania pomiarów, które zostały wprowadzone konkluzjami BAT.

Dowiesz się jakie konsekwencje dla Ciebie i twoich klientów wynikają z komunikatu PCA 353 z dnia 24.08.2021 i jak prezentować wyniki w związku z tym.

Nasi Eksperci

Harmonogram Warsztatów

9:00

Rozpoczęcie III Edycji Warsztatów Pomiarowych

09:00 – 10:30
Blok tematyczny I

Blok tematyczny I

Agnieszka Białobrzeska

 • Omówienie wymagań prawnych monitoringu okresowego emisji zanieczyszczeń do powietrza wynikających z:
 • ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Środowiska,
 • rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji
 • Konkluzji BAT.
 • omówienie rozbieżności w obowiązujących przepisach prawnych – wymagania pomiarowe określone w przepisach polskich, a wymagania określone w Konkluzjach BAT, w tym m. in. odniesienie do dodatkowych obowiązków pomiarowych, czasookresów pobierania prób, itp.

10:30 - 11:00

Przerwa kawowa

10:30 - 12:00
Blok tematyczny I

Blok tematyczny I

Agnieszka Białobrzeska

Kontrola i sprawdzenie wywiązywania się z obowiązków pomiarowych:

 • obowiązki prowadzących instalacje,
 • ocena wyników pomiarów okresowych przedkładanych do WIOŚ - podejście WIOŚ w sytuacjach budzących wątpliwość (brak akredytacji, brak wykonania pomiaru zanieczyszczenia, uśrednianie wyników, przedłożenie wyniku poniżej granicy itp.),
 • najczęściej spotykane nieprawidłowości.
 • działania pokontrolne, w tym postępowanie w przedmiocie wydania administracyjnej kary pieniężnej.

12:00 - 13:00
Blok tematyczny II

Blok tematyczny II

Prof. Grzegorz Wielgosiński

 • Pomiary okresowe emisji zanieczyszczeń w procesie termicznego przekształcania odpadów
 • Wymóg oznaczania PCB oraz Polibromowanych związków wynikający z konkluzji BAT.
 • Chemia procesu spalania odpadów i powstawania zanieczyszczeń
 • Wpływ chromu i bromu na emisje dioksyn, PCB i innych związków.
 • Wymagania monitoringowe wynikające z konkluzji BAT.

13:00 - 14:00

Przerwa obiadowa

14:00 - 16:00
Blok tematyczny II

Blok tematyczny II

Prof. Grzegorz Wielgosiński

 • Pomiary okresowe emisji zanieczyszczeń w procesie termicznego przekształcania odpadów
 • Wymóg oznaczania PCB oraz Polibromowanych związków wynikający z konkluzji BAT.
 • Chemia procesu spalania odpadów i powstawania zanieczyszczeń
 • Wpływ chromu i bromu na emisje dioksyn, PCB i innych związków.
 • Wymagania monitoringowe wynikające z konkluzji BAT.

9:00 - 9:30
Blok tematyczny I

Blok tematyczny I

Łukasz Szewczyk

Długoterminowe pomiary dioksyn i furanów - Zastosowanie urządzeń do poboru próbek
i opracowywanie sprawozdań - wymagania konkluzji BAT.

9:30 - 10:30
Blok tematyczny II

Blok tematyczny II

Elwira Chmielowiec-Karpowicz

 • Pomiary okresowe- zagadnienia i problemy do rozwiązania na dzień dzisiejszy
  Cel i warunki prowadzenia pomiaru- uzyskiwanie wiarygodnych i porównywalnych wyników ,
 • Wybór metodyki pomiaru –wybór normy, procedury badawczej
  Ilość serii pomiarowych, uśredniania wyników
 • Problemy z interpretacją wyników -Granice oznaczalności, propozycje rozwiązań
  Określenie niepewności pomiaru

10:30 - 11:00

Przerwa kawowa

11:00 - 12:30
Blok tematyczny III

Blok tematyczny III

Eugeniusz Głowacki

 • Wymagania techniczne dotyczące układów poboru próbek i aparatury pomiarowej do oznaczania związków wysokoreaktywnych
 • Weryfikacja przez zamawiającego spełnienia wymagań normatywnych przez laboratorium wykonujące pomiary – check-list
 • Minimalne wymagania dotyczące czasu poboru próbek.

12:30 - 13:00

Przerwa obiadowa

13:00 - 15:00
Blok tematyczny III

Blok tematyczny III

Eugeniusz Głowacki

 • Wymagania techniczne dotyczące układów poboru próbek i aparatury pomiarowej do oznaczania związków wysokoreaktywnych
 • Weryfikacja przez zamawiającego spełnienia wymagań normatywnych przez laboratorium wykonujące pomiary – check-list
 • Minimalne wymagania dotyczące czasu poboru próbek.

9:00 - 10:30
Blok tematyczny I

Blok tematyczny I

Łukasz Bratek

 • Najczęściej popełniane błędy podczas wykonywania pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz w sprawozdaniach z badań w aspekcie zgodności z normami, wymaganiami BAT
  i rozporządzenia o pomiarach.
 • Pomiary okresowe emisji zanieczyszczeń do atmosfery:
 • wycofane normy emisyjne, a wykonywanie pomiarów okresowych
 • wymagania BAT dla przemysłu chemicznego, odpadowego, cementowego w świetle pomiarów okresowych
 • pomiary pyłu zawieszonego PM-10 i PM-2,5 – podstawowe wymagania normy referencyjnej.

10:30 - 11:00

Przerwa kawowa

11:00 - 11:30
Blok tematyczny I

Blok tematyczny I

Łukasz Bratek

 • Najczęściej popełniane błędy podczas wykonywania pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz w sprawozdaniach z badań w aspekcie zgodności z normami, wymaganiami BAT
  i rozporządzenia o pomiarach.
 • Pomiary okresowe emisji zanieczyszczeń do atmosfery:
 • wycofane normy emisyjne, a wykonywanie pomiarów okresowych
 • wymagania BAT dla przemysłu chemicznego, odpadowego, cementowego w świetle pomiarów okresowych
 • pomiary pyłu zawieszonego PM-10 i PM-2,5 – podstawowe wymagania normy referencyjnej.

11:30

Zakończenie III Warsztatów Pomiarowych

 • Najczęściej popełniane błędy podczas wykonywania pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz w sprawozdaniach z badań w aspekcie zgodności z normami, wymaganiami BAT
  i rozporządzenia o pomiarach.
 • Pomiary okresowe emisji zanieczyszczeń do atmosfery:
 • wycofane normy emisyjne, a wykonywanie pomiarów okresowych
 • wymagania BAT dla przemysłu chemicznego, odpadowego, cementowego w świetle pomiarów okresowych
 • pomiary pyłu zawieszonego PM-10 i PM-2,5 – podstawowe wymagania normy referencyjnej.

12:00 - 13:00

Przerwa obiadowa

HOTEL Hotel Logos***

Hotel

Do zobaczenia w Hotelu Logos w Zakopanem

Hotel LOGOS*** w Zakopanem to wyjątkowe połączenie regionalnego stylu architektonicznego z nowoczesnym wystrojem o elementach góralskiego folkloru.

To miejsce o wysokim standardzie i niepowtarzalnej atmosferze, gdzie można poznać staropolską i góralską kuchnię w nowym wydaniu.

Hotel znajduje się w centrum Zakopanego, niedaleko Krupówek.

Ceny Wybierz dogodną opcje udziału w Warsztatach:

2890

50/50

Cena obejmuje: Wykłady i udział w panelach dyskusyjnych, materiały szkoleniowe, wyżywienie, trzy noclegi w pokoju 2-osobowym.

zgłoś udział

3340

50/50

Cena obejmuje: Wykłady i udział w panelach dyskusyjnych, materiały szkoleniowe, wyżywienie, trzy noclegi w pokoju 1-osobowym.

zgłoś udział

Blog Ekspercki Z Najlepszymi dla Najlepszych!

https://warsztatypomiarowe.ce2.pl/author/admin/

Pomiarowiec – co to znaczy ? Jak zostać pomiarowcem w Polsce ?

Przed Państwem jedenastym odcinek naszego cyklu Rozmowa z...

https://warsztatypomiarowe.ce2.pl/author/admin/

Zawód pomiarowca. Jakie trudności trzeba pokochać aby go wykonywać?

Przed Państwem dwudziesty siódmy odcinek naszego cyklu Rozmowa z...,

https://warsztatypomiarowe.ce2.pl/author/admin/

Pomiary emisji gazów odlotowych - od przygotowania sprzętu do wyników badań

Przed Państwem osiemnasty odcinek naszego cyklu Rozmowa z...

https://warsztatypomiarowe.ce2.pl/author/admin/

Przegląd - poniekąd historyczny o grawimetrycznych pyłomierzach produkcji krajowej

Przed Państwem piętnasty odcinek naszego cyklu Rozmowa z... w

Więcej informacji Kontakt z Nami

Bądź na bieżąco Zapisz się do newslettera już dziś!